Mimořádná valná hromada 1.8.2019 19:00h

logo-243x300

 

Výbor Spolku FC Jílové  svolává  Mimořádnou valnou hromadu za účelem voleb do orgánů klubu na  1.8.2019  v 19:30 hodin v restauraci „Na Hřišti“. 

Výbor  Spolku  FC Jílové ve smyslu ustanovení čl. IV. stanov – společné zásady členství,  dává na vědomí, že  členů  s  hlasem rozhodujícím,  tedy osob starších 18-let,  je ke dni 7.6.2019  (ke dni  konání  poslední Mimořádné valné hromady)  71  (slovy:  sedmdesát jedna).

V souladu s článkem III. odst. 5 stanov je Valná hromada usnášeníschopná, je – li přítomna nadpoloviční většina členů spolku starších 18 –ti let. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných členů.

K možnosti usnášet se na této Mimořádné valné hromadě je třeba účasti minimálně 36 členů s hlasem rozhodujícím.

Výbor Spolku FC Jílové vyzývá s ohledem na důležitost programu této MVH členskou základnu  k účasti.

 

 

PROGRAM  

1. Zahájení – schválení programu, jednacího řádu a volebního řádu

2. Volba mandátové, návrhové  a volební komise

3. Zpráva mandátové komise

4. Představení kandidátů do orgánů klubu

5. Volby

6. Zpráva volební komise

7. Rozprava

8. Zpráva návrhové komise

9. Závěr

 

Příloha: presenční listina pro MVH

Presenční listina 1.8.2019

Za výbor Spolku FC Jílové, Ivana Bodláková – sekretář